A keszthelyi Ranolder-intézet, 2.

Keszthely, a Ranolder-Intézet elemi iskolájának I. osztálya

 

A zárda harminc éve (1882-1912.)

Az Isten és a haza önzetlen szolgálatában, szünet nélküli áldásos munkában immár harminc évet töltöttek Keszthelyen Paulai Sz. Vince leányai. A nevezetes évforduló alkalmával, azt hisszük, a közügynek teszünk szolgálatot, ha pontos feljegyzések nyomán, néhány adatot közlünk a zárda három évtizedes múltjából.

Az intézet alapítója Ranolder János veszprémi püspök, ki a kat. tanügynek más városokban is (Budapest, Veszprém, Tapolca) nagy szolgálatokat tett. Több éven át állt az épület üresen, végre dr. Kovács Zsigmond püspök a város kérelmére az intézetet átadta rendeltetésének. 1882. szept. 30-án a gráci tartományi házból gr. Brandis Mária Josefa Leopoldin nővér, tartományi főnöknő és gróf Welsersheim Vilma Matild nővér, gráci nagy közkórházi főnöknő kíséretében jöttek az irg. nővérek Keszthelyre. Ezek voltak:

Klafsky Mária, Beáta nővér főnöknő.

Osredear Franciska, Editha nővér.

Taschner Magdolna, Virginia nővér.

Blahó Anna, Michaela nővér.

Parecco Margit, Eugénia nővér.

Az érkezőket Balatonszentgyörgyön Szanyi Ferenc keszthelyi káplán és Harl Teréz nővér, kéthelyi főnöknő várta egy nővér kíséretében. Megérkezésük után a tartományi főnöknő Klafsky Beáta nővér int. főnöknővel tiszteletüket tették dr Kovács Zsigmond püspöknél, úgyszintén id. Tolnai Festetics Tassilo gróf úr őnagyméltóságánál.

  1. év okt. 1-én volt a bevezetés. A szertartást dr. Kovács Zsigmond püspök 10 órakor a plébániatemplomban szentmisével kezdte meg, melynek végeztével Kemenes Ferenc, a neves költő, veszprémi apátkanonok, a nővérek hivatásáról magasröptű beszédet tartott. Szentbeszéd után a püspök processióval vonult az intézetbe. A helyiségeket megáldotta és rövid, de szívhez szóló főpásztori beszéd után a zárdát megnyitottnak nyilvánította. A városi tanács kérelmére a nővérek az el. osztályokon és a varróiskolán kívül még az óvodát is átvették.

Okt. 2-án a püspök mondta a zárda kápolnájában az első szentmisét.

Okt. 4., 5. és 6-án történtek a beíratások.

Okt. 8-án reggel tartották meg a Veni Sanctét, mely után megkezdődött a rendes előadás 2 tanteremben.

Blahó Michaela nővér, okl. el. isk. tanítónő az óvoda-, Parecco M. Eugénia nővér, okl. el. isk. tanítónő az el. I., II. oszt.-, Taschner Virginia nővér, okl. el. isk. tanítónő az el. III., IV., V., VI. osztály vezetését vették át.

1883-ban érkezett Fehlrer Editha nővér s az I. osztályt elválasztották a II.-tól.

1884-ben a III. és IV. osztályt választották el az V., VI. osztálytól.

A polg leányiskolát 1891-ben állították föl és fokozatosan négy osztállyá bővült ki. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1896-ban nyilvánossági joggal ruházta föl.

A polg. leányiskola 1902-ben az újonnan épült intézetben helyeztetett el, melyet boldog emlékű Erzsébet királynénk emlékének állított ő eminenciája, dr. Vaszary Kolos bíboros hercegprímás úr, az ország főpapja – szülőhelyén – 30000 korona költséggel.

1904-5. évben kibővült az Erzsébet Intézet. A kibővítéshez a város 5000 kor. segélyt nyújtott, a veszprémi Ferenc József-alapból pedig 10000 korona előleg engedtetett át. Az újat a régi épülettel két folyosó köti össze, egy a földszinttel, egy az emelettel. A polg. iskola négy osztálya, munkaosztály, szertár, rajzterem, könyvtár, tantestületi szoba az emeleten, el. isk. könyvtár, ruhatár, két tanterem bentlakó növendékek részére, tornaterem, el. isk. V., VI. oszt. a földszinten van elhelyezve.

1907-ben épült a belnövendékek betegháza.

1909-ben a hévízi üdülőház.

A Mária-társulat 1908-ban alakult meg 108 taggal.

Az intézetben 30 év alatt 87 nővér működött.

Az intézet főnöknői: Klafsky Mária, Beáta 1882-1895-ig, Nagyszeghy Anna, Janka nővér 1896-1900, Parecco Margit, Eugénia nővér 1900-1910, Girst Júlia, Alba nővér 1910-1912.

1882-83. évben 5 bentlakó növendék volt, 1912/13. évben 92 bentlakó növendék van.

1882-83. évben óvodatanulóinak száma 87, 1912-13. évben óvodatanulóinak száma 120.

A továbbképző tanfolyam 1910-11. évben alakult meg, jelenleg 12 tanuló látogatja.

Meghalt nővérek:

Klafsky Mária, Beáta nővér, int. főnöknő, 1895. nov. 7.

Blahó Anna, Michaela nővér, 1886. február 20.

Laluk Teréz, Eustella nővér, 1886. december 9.

Krecsán Mária, Eugénia növér, 1895. július 22.

Saláta Mária, Flavia nővér, 1902. augusztus 29.

A tanulók statisztikájából kiemeljük a következő adatokat:

Elemi iskolás tanuló volt 1882-83-ban külső 210, bentlakó 5. 1911-12-ben elemi iskolás 312, polgáriba járt 1892-93-ban 60, 1911-12-ben 198, bentlakó 96.

Amint e száraz statisztikai adatok is mutatják, Paulai Szt. Vince leányai itt is ép oly nagy szeretetnek és becsülésnek örvendenek, mint más városokban. Az irántuk megnyilatkozó rokonszenv oly nagyfokú, hogy a kérelmező városokat – bár a rend tagjainak száma folyton emelkedik – mégis igen sokszor el kell utasítaniuk. Nem is lehet ez másképp oly intézménnyel, melynek tagjai minden földi érdeket letéve, összes testi és lelki erejüket arra használják, hogy az emberiség boldogítását mennél magasabbra emeljék. Adja Isten, hogy az eddig elért szép eredményekhez, melyekre joggal büszkék lehetnének, ha ezt az érzést egyáltalán ismernék, mindig újakat meg újakat csatolhassanak.

Balatonvidék, 1912.

 

A keszthelyi Ranolder-intézet, 1.

Ranolder-intézet, Keszthely. A bentlakó növendékek betegszobája, múlt század eleje.

 

Ranolder-intézet. Ideális helyen, a Balaton partján épült egyetlen leányinternátus. Felvesz elemi, polgári iskolai és varrótanfolyamra járó növendékeket. Állandó felügyelet. Bőséges, elégséges tápláló ellátás. Havi tápdíj 45 pengő. Iskolai díjak a prospektusban, amelyet szívesen megküld az intézet főnöknője.
1934

A szombathelyi Bagolyvár

A szombathelyi Bagolyvár

Szombathely határában áll egy kisebb kastély, ha úgy tetszik, nagyméretű villa, a Bagolyvár. A kézikönyvek többsége a sajátos épületről mindössze annyit ír, hogy azt Czvitkovicz Károly „hadbiztos” építtette 1851-ben.
Az építésről eredeti irat vagy terv nem áll rendelkezésre, ezért érdekes, és – adatainak viszonylagos bősége és az írás szerzőjének személye miatt – a kézikönyvek sommás megjegyzésénél hitelt érdemlőbb Bodányi Ödön, Szombathely város főmérnöke 1911-ben megjelent cikke, amely az épületről a következő történetet meséli el:
„Szombathely egyik legékesebb és legszebb épülete a város délnyugati végén a domboldalban kiesen fekvő Bagolyvár kastély, dr. Sarlay Ferenc kir. curiai bíró tulajdona. A kastély határozott jelleggel, széles tornyos angol stylusban épült. Szcitkovits Károly szombathelyi polgár építtette a múlt század negyvenes éveiben. Nagybátyja állítólag jézusrendi szerzetes volt és később püspök lett Amerikában. Onnan küldötte a kastély tervét
s küldözgette a pénzt az építkezéshez, amely ennélfogva lassankint részletekben haladt. A kastély 1848-ban már állott, tornyán a bagollyal és e felirattal: «Isten, áldd meg a magyart.»”
A romantikus, már-már meseszerűnek tetsző história a közelmúltban a jelen szerzőnek az Egyesült Államokban tett tanulmányútja során további részletekkel gazdagodott, és vált ezáltal hitelesebbé.
Kiderült ugyanis, hogy élt a múlt században egy Czvitkovicz Sándor nevű ember, aki Szombathelyen született, szerzetes lett, és Amerikába vándorolt ki. Feltételezzük, hogy személye a fent idézett Czvitkovicz Károly amerikai rokonával azonos.

Sisa József: A szombathelyi Bagolyvár és amerikai építésze, részlet.

Manapság:

A harkányi gyógyforrás

A harkányi gyógyforrás, 1900-as évek eleje.

A harkányi fürdő. Harkány, júl. 29.

Nem nagy gyönyörűség hajón sem messze utazni, de vasúton borzasztó unalmas. A gép egyhangúan zakatol, a kupékban rettentő hőség. Az ablakot pedig senki sem meri kinyitni, nehogy rostélyossá váljék a kánikulában. Türelem, remény közt szálltam ki Villányban.

– No, eljutok már nemsokára Baranya megye egyik híres büszkeségébe, Harkányba, s Peleskei nótárius módjára sok szenvedést kiállván, meglátom ős Siklós várát, Zsigmond király rabtanyáját, feltett szándékom lévén egy pompás, hű, „fel nem öntött”, kacsamentes tárcalevelet írni.

– Halli az úr, Harkányba akar menni?

Bár alig volt pár utas, ki kiszállott, mégis sietve pakoltam fel a kocsira, mely elé szép két ló volt fogva (Baranyai ember fő büszkesége). Több társat kapván hátunk megett hagytuk Villányt. Nem ide tartozik leírni, mennyi port nyelt le kocsink szótalan társasága, a lelket rázó kocsizökkenéseket, a csörgő izzadtságot, haragunkat a pörkölő napsugarak ellen nem szegülő napernyőkre. Védtem magamban a harkányi fürdőt, hogy ha vasúti állomása nincs is, de lesz, s elmerengtem a vidék szépségein. Hogy mindenfelé, itt a villányi, amott a süvegcukor alakú nagyharsányi hegy, tetején mély, tátongó kúttal, melyről több rege él a nép ajkán, a távolból látszik Siklós város és vár, mely utóbbi mintegy nagy korona pihen a magaslaton fekvő város felett. Siklóstól gyönyörű, sudár fasor közt haladt kocsink a félórányira fekvő fürdőbe. Már messzirül érezni a kénszagot, mely a fürdőből áramlik szét.

– Hóha! Itt vagyunk! Tessék leszállni! Kiáltá kocsisunk.

Letelepedtem a fürdőház második emeletén, mivel harmadik emelet nem volt. A megszokás nehéz volt, de átestem rajta. Itt legalább nem kínlódik senki a fővárosi házakban annyira elszaporodott csípős szájú vendégecskékkel. Szoba, bútorzat ragyog a tisztaságtól. No, de amit az ég egy vidéktől megtagadott, mással bőven kárpótolja azt. Így van ez Harkánnyal is. Van ugyanis neki egy unikuma: a szúnyog, melyben itt bőviben vannak, s ezek zenéje mindenfelé akkor kezdődik, mikor a siklósi cigánybanda délutáni hangversenyével felhagyott. Furcsa nép ez a szúnyog. Sok embert részesít vékony hangú zenéjében, gondoskodván ébren tartó éjjeli zenéről. Alkonyat felé a fojtó kénes levegőbe az egyes lakházakból iszonyú füst vegyül. A vendégek esti foglalkozása a szúnyogfüstölés örvénygyökérrel.

Én ezt első nap nem is tudtam s következésképen nem is szenderülhettem Morfeusz karjai közé.

A fürdő áll egy nagy kétemeletes épületből, melyben a vendégek is laknak. Négyszög alakú egyszerű stílben épített ház ez. Nem mutat sokat se külsőleg, se belsőleg. Tapasztalást szerezhet itt mindenki a vendéglős dupla krétájáról, pincérek ügyetlenségéről, nyaktörő lépcsőkről, kézzel rángatható szobacsengettyűkről stb. Van igen szép táncterem s olvasószoba is. Előbbit csak ritkán, leginkább vasár- és ünnepnapokon veszik igénybe a pudli mellett kifáradt siklósi és pécsi kereskedőlegények, uracsok. Van benne egy zongora, melyen játszhat, ki hozzáül. Van is koptatója elég, főleg este. Legnépesebb a táncterem szokásos Annabálon. Az olvasóterem (itt kaszinónak hívják) kicsiny szobácska, több külföldi mint hazai 1appa1, melyeket nemigen szaggat igen sok ember.

Társadalmi életéről kellene írnom. Tenném is, de nem lehet, mert nincs neki. A vendégek nagy része Harkány faluban lakik s csak fürödni jár be.

A fürdő gyönyörű nagy kiterjedésű parkkal bír. A kertészről kevés dicsérőt lehet mondani. Ízlése nemigen egyez a publikuméval. A sétautak rosszak, göröngyösek. A virágágyak és fák közt levő szobrocskákra is ráférne egy kis mosás, lévén azok összefirkálva, piszkítva. A vendégek a fürdő kertjét nem használják, s bizalmatlanság, egyhangúság uralkodik közöttük. Ide nem pihenő, üdülő, hanem valódi betegek jönnek mindenfelől, de főleg a megyéből. Esti nyolc óra felé a vendéglő előtti fák alatt étkezik az 50-60 főnyi úri publikum cigányzene mellett, s korán megy nyugalomra. Így tehát Harkány nem is mulató, hanem inkább rendkívüli gyógyhatású fürdő. Különben van neki távirdája, postája. Illetékes forrásból hallám a panaszt, hogy a jelenlegi tulajdonos mit se tesz emelésére, azért ilyen elhagyatott, pedig szép vidéken, üde, hegyes helyen fekszik. Hátráltatja fejlődését az is, hogy nincs vasútja, hanem kocsikon kell a legközelebbi villányi állomástól menni a fürdőbe. Szép kirándulási helyek vannak környékében, így a nagyharsányi hegy, a híres búcsújáró hely, Gyűd, szép (hajdan református) templomával, továbbá Siklós, mely félóra járásnyira esik tőle. E kis város fokozatosan halad, szépül, jóllehet se vasútja, se más nagy közlekedési eszköze nincs. Hosszabb időt tölték itt, melynek sok érdekes bámultatnivalója van. Így a pusztulásnak indult vár tornya, melybe Zsigmond zárva volt. A vár még most is igen szép. A várárkát már kezdik betemetni s a körülötte levő páratlan szép sétány fáit a cigányvárosrész enyveskezű lakói vagdalgatják ki. A várat sokan, főleg az uradalmi tisztek lakják.

De nevezetes Siklósnak meleg, dús forrása is a vár alatt, a városban. Három nagy csövön özönlik szét s ezelőtt ruhamosásra használtatott, de nemrég a város vette gondjai alá. Nevezetesen ártézi kutat akart fúratni, de a nagy fúró beletörött, hanem azért a víz oly nagy mennyiségben bugyog belőle, hogy elhatározták nagyobb pénzösszegen fürdőt építeni fölébe. Jelenleg igen serényen dolgoznak rajta, s hihető, hogy a díszes nagy fürdő már a jövő hóban átadatik a közönségnek. Ha e fürdő emelkedik, felül fogja haladni Harkányt. E vidéken igen sok forrás van, de említésre méltó a sok közül a Baranyában híres, a podagrás, csúzos betegek által csodatevőként látogatott Petárda, mely kénes, nagy gyógyhatású új forrás Beremend, Bolmány közt Petárda faluban fekszik. Kiemelem, s fontosnak tartom e helyet, mivel igen sok beteg ment onnét gyógyultan vissza. Itt híre-hamva sincs fürdőháznak, szállodának. Aki odamegy, kénye-kedve szerint ingyen fürödhetik a forró vízben. A nép vallásos túlbuzgóságában csodatevő forrásnak tartja, holott a kénes, a harkányi vízzel vetekedő forrás maga bírja a csodás gyógyerőt.

Sajnos, hogy hazánkban, mely sok íly kimeríthetetlen áldásokkal bír, nincs elég vállalkozó szellem, hogy az íly gyógyforrásokat csinos fürdőkké alakítva, kiaknázza.

Megemlítem még pótlólag Harkányról azt is, hogy a fürdőidényben eddig ezeret felülhaladta az állandó s átutazó vendégek száma. E hóban pedig a fürdőben és faluban lakó állandó és az átutazó vendégek száma 460. Notabilitások bizony itt nem igen fordulnak meg. A vendégek jó része izraelita kereskedőkből, továbbá jómódú polgárokból, hivatalnokokból áll s a fürdő jellege nagyon is családias, falusias.

Ács Géza.

Budapesti Hírlap, 1884.

Arcanum Digitális Tudománytár