A keszthelyi Ranolder-intézet, 2.

Keszthely, a Ranolder-Intézet elemi iskolájának I. osztálya

 

A zárda harminc éve (1882-1912.)

Az Isten és a haza önzetlen szolgálatában, szünet nélküli áldásos munkában immár harminc évet töltöttek Keszthelyen Paulai Sz. Vince leányai. A nevezetes évforduló alkalmával, azt hisszük, a közügynek teszünk szolgálatot, ha pontos feljegyzések nyomán, néhány adatot közlünk a zárda három évtizedes múltjából.

Az intézet alapítója Ranolder János veszprémi püspök, ki a kat. tanügynek más városokban is (Budapest, Veszprém, Tapolca) nagy szolgálatokat tett. Több éven át állt az épület üresen, végre dr. Kovács Zsigmond püspök a város kérelmére az intézetet átadta rendeltetésének. 1882. szept. 30-án a gráci tartományi házból gr. Brandis Mária Josefa Leopoldin nővér, tartományi főnöknő és gróf Welsersheim Vilma Matild nővér, gráci nagy közkórházi főnöknő kíséretében jöttek az irg. nővérek Keszthelyre. Ezek voltak:

Klafsky Mária, Beáta nővér főnöknő.

Osredear Franciska, Editha nővér.

Taschner Magdolna, Virginia nővér.

Blahó Anna, Michaela nővér.

Parecco Margit, Eugénia nővér.

Az érkezőket Balatonszentgyörgyön Szanyi Ferenc keszthelyi káplán és Harl Teréz nővér, kéthelyi főnöknő várta egy nővér kíséretében. Megérkezésük után a tartományi főnöknő Klafsky Beáta nővér int. főnöknővel tiszteletüket tették dr Kovács Zsigmond püspöknél, úgyszintén id. Tolnai Festetics Tassilo gróf úr őnagyméltóságánál.

  1. év okt. 1-én volt a bevezetés. A szertartást dr. Kovács Zsigmond püspök 10 órakor a plébániatemplomban szentmisével kezdte meg, melynek végeztével Kemenes Ferenc, a neves költő, veszprémi apátkanonok, a nővérek hivatásáról magasröptű beszédet tartott. Szentbeszéd után a püspök processióval vonult az intézetbe. A helyiségeket megáldotta és rövid, de szívhez szóló főpásztori beszéd után a zárdát megnyitottnak nyilvánította. A városi tanács kérelmére a nővérek az el. osztályokon és a varróiskolán kívül még az óvodát is átvették.

Okt. 2-án a püspök mondta a zárda kápolnájában az első szentmisét.

Okt. 4., 5. és 6-án történtek a beíratások.

Okt. 8-án reggel tartották meg a Veni Sanctét, mely után megkezdődött a rendes előadás 2 tanteremben.

Blahó Michaela nővér, okl. el. isk. tanítónő az óvoda-, Parecco M. Eugénia nővér, okl. el. isk. tanítónő az el. I., II. oszt.-, Taschner Virginia nővér, okl. el. isk. tanítónő az el. III., IV., V., VI. osztály vezetését vették át.

1883-ban érkezett Fehlrer Editha nővér s az I. osztályt elválasztották a II.-tól.

1884-ben a III. és IV. osztályt választották el az V., VI. osztálytól.

A polg leányiskolát 1891-ben állították föl és fokozatosan négy osztállyá bővült ki. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1896-ban nyilvánossági joggal ruházta föl.

A polg. leányiskola 1902-ben az újonnan épült intézetben helyeztetett el, melyet boldog emlékű Erzsébet királynénk emlékének állított ő eminenciája, dr. Vaszary Kolos bíboros hercegprímás úr, az ország főpapja – szülőhelyén – 30000 korona költséggel.

1904-5. évben kibővült az Erzsébet Intézet. A kibővítéshez a város 5000 kor. segélyt nyújtott, a veszprémi Ferenc József-alapból pedig 10000 korona előleg engedtetett át. Az újat a régi épülettel két folyosó köti össze, egy a földszinttel, egy az emelettel. A polg. iskola négy osztálya, munkaosztály, szertár, rajzterem, könyvtár, tantestületi szoba az emeleten, el. isk. könyvtár, ruhatár, két tanterem bentlakó növendékek részére, tornaterem, el. isk. V., VI. oszt. a földszinten van elhelyezve.

1907-ben épült a belnövendékek betegháza.

1909-ben a hévízi üdülőház.

A Mária-társulat 1908-ban alakult meg 108 taggal.

Az intézetben 30 év alatt 87 nővér működött.

Az intézet főnöknői: Klafsky Mária, Beáta 1882-1895-ig, Nagyszeghy Anna, Janka nővér 1896-1900, Parecco Margit, Eugénia nővér 1900-1910, Girst Júlia, Alba nővér 1910-1912.

1882-83. évben 5 bentlakó növendék volt, 1912/13. évben 92 bentlakó növendék van.

1882-83. évben óvodatanulóinak száma 87, 1912-13. évben óvodatanulóinak száma 120.

A továbbképző tanfolyam 1910-11. évben alakult meg, jelenleg 12 tanuló látogatja.

Meghalt nővérek:

Klafsky Mária, Beáta nővér, int. főnöknő, 1895. nov. 7.

Blahó Anna, Michaela nővér, 1886. február 20.

Laluk Teréz, Eustella nővér, 1886. december 9.

Krecsán Mária, Eugénia növér, 1895. július 22.

Saláta Mária, Flavia nővér, 1902. augusztus 29.

A tanulók statisztikájából kiemeljük a következő adatokat:

Elemi iskolás tanuló volt 1882-83-ban külső 210, bentlakó 5. 1911-12-ben elemi iskolás 312, polgáriba járt 1892-93-ban 60, 1911-12-ben 198, bentlakó 96.

Amint e száraz statisztikai adatok is mutatják, Paulai Szt. Vince leányai itt is ép oly nagy szeretetnek és becsülésnek örvendenek, mint más városokban. Az irántuk megnyilatkozó rokonszenv oly nagyfokú, hogy a kérelmező városokat – bár a rend tagjainak száma folyton emelkedik – mégis igen sokszor el kell utasítaniuk. Nem is lehet ez másképp oly intézménnyel, melynek tagjai minden földi érdeket letéve, összes testi és lelki erejüket arra használják, hogy az emberiség boldogítását mennél magasabbra emeljék. Adja Isten, hogy az eddig elért szép eredményekhez, melyekre joggal büszkék lehetnének, ha ezt az érzést egyáltalán ismernék, mindig újakat meg újakat csatolhassanak.

Balatonvidék, 1912.