Az újverbászi községháza

Az újverbászi községháza a múlt század elején.

 

Egy község jubileuma. Újverbász községe pünkösdkor ünnepelte alapításának 100 éves jubileumát. Pünkösd első napján este az összes harangok zúgása mellett, a községháza előtt felállított nagy zenekar játszott és nemzeti színű zászlók húzattak a tornyokra és a községházára, meg más házakra. Azután megkezdődött a város kivilágítása és a zenekar az utcákon körútra indult. Pünkösd másnap reggel 6 órakor ismét zene volt, délelőtti 9 órakor pedig a ref. templomban ünnepies istentisztelet, melyen Moór Péter káplán mondott hálaimát, a dalárda éneke után pedig Kármán József tartott jubileumi egyházi beszédet. Az evangélikus templomban Roth Károly óverbászi ágost. lelkész szónokolt. Az egyházi ünnep után a községháza előtt mintegy 3500 főből álló közönség gyűlt össze. Itt a dalárda a szózatot énekelte el, mire Schneeberger János evang. lelkész tartott hazafias beszédet. A beszéd közben leleplezték a községházába eresztett gránit emlékkövet, melyen e szavak voltak olvashatók: „Újverbász községének 1785. évben II. József császár alatt történt telepítésének emlékére emelte a község 1885. május 25-én.” A beszéd után a község jegyzője, Krob Pál olvasta el a község telepítésének történetét s ennek mai állapotát, mire a dalárda elénekelte Kölcsey hymnusát.

Budapesti Hírlap 1885. május 31., Arcanum Digitális Tudománytár

 

Verbász (új-), Bács vm. igen szép és gazdag német falu, a Ferencz csatornája mellett, Ó-Verbászhoz 1 fertálynyi, Ujvidékhez pedig 5 mfdnyi távolságra: 83 kath., 2109 evang., 707 ref., 18 zsidó lak. Az utczák egyenesek, szélesek, s eperfákkal vannak sorba ültetve; a házak csinosak, sőt szépek, az udvarok deszkával, vagy eleven keritéssel vannak befoglalva. Evang. temploma egy a legszebb falusi templomok közül; a ref. szentegyház, a postaház, az oskolai, és uradalmi épületek, a vendégfogadó szinte mind figyelmet érdemlenek. Három nyomásbeli határának földe fekete, kivévén azt, melly a telecskei dombokon fekszik, de itt egyszersmind szép szőlőskertek gyönyörködtetik a szemet. Lakosai vagyonosak, s paraszti együgyüséggel sem lehet épen vádolni őket; mert ujságot járatnak, a korcsmákban politizálnak, s sok dolgokat tudnak, mellyekkel különben a parasztok nem igen törődnek. Buzájok igen szép terem, s ezzel nagy kereskedést űznek, ugy hogy belőle számosan felgazdagodnak. Marhát vagy lovat azonban keveset szoktak tartani, s még kevesebb juhot. Mesterembereik közül legtöbb a kötélverő. A betegek számára maga a helység fizet egy seborvost, és egy bábát. F. u. a kamara. A helységen felül egy fertálynyi távolságra van a csatorna harmadik, legszebb, legerősebb s legmesterségesebb zsilipje angol módra készitve. E mellett vannak az igazgatósághoz tartozó roppant uradalmi épületek, egy vendégfogadóval, vizimalommal, s egy nagy kiterjedésü gyümölcsös, veteményes kerttel. A zsilipre épitett hidon tul van ismét egy nagy gabonatárház, s a hid irányában a zsilip bal partján elnyuló szőlőhalmok alatt Kis Mihály féle villa, egy gyönyörű angolkerttel; s a halmokra felhuzódó szőlőskertekkel együtt. A szőlő közepén egy torony forma pavillon áll, honnan elragadó kilátás esik az alsó Bács vármegyei dús mezőkre. A halom oldalában lévő pincze azért nevezetes, mert az üregek egymás felett emelet módra vannak készitve, a nélkül hogy téglával ki volnának falazva. Határa Uj-Verbásznak 1100 négyszögölével 11,602 hold, mellyből 124 4/8 urbéri, s 5 4/8 szabad telek után van 4369 h. szántóföld, 3371 h. rét és beltelek, 3422 h. legelő, 150 h. szőlő, 150 h. mocsár, 140 hold utak.

 

Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára. 1851.