Albecker Antal veje, Schreil Győző vendéglője

Budapest, Kereszt tér 4. Albecker Antal veje, Schreil Győző vendéglője, 1910k.

 

„Az Est” szomorú búcsúja a tabáni vendéglőktől:

Holnap bezárják a Tabánban a 400 éves Mélypincét

Megszűnnek a tabáni kiskocsmák

 

– Az Est tudósítójától –

Ez aztán az igazi „leépítés”, ami most a tabáni kis utcákban történik. Vannak utcák, amelyeket egészen kilakoltattak már, vannak házak, amelyekből már csak néhány tégla áll. Elbúcsúzhatunk a tabáni kocsmáktól is. Hétfőn reggel megszűnik a Mélypince, hogy a város másik oldalán kezdje meg második életét. Nemsokára követi a Mélypincét a többi.

A kivégzés előtt álló tabáni kocsmáknál búcsúlátogatást tettünk. Krausz Poldi bácsihoz, a Mélypince híres gazdájához mentünk először. Poldi bácsi szomorú. Azt mondja, fél Pesttől, egészen más világ van „odáát”. Egy erzsébetvárosi vendéglőt vett át, de az persze nem lesz már „Mélypince”. A „Mélypince” megszűnik a Tabánnal együtt.

– – –

Bródy Sándor, Krúdy Gyula tanyája

Kár érte. Érdekes, furcsa hely volt: írók, újságírók, színészek kocsmája. Egy időben sok politikus is járt a Mélypince keskeny udvarába. A legkitartóbb vendégek közé tartozott Bródy Sándor. A közelben lakott, a Rudas-fürdő egyik fehérre meszelt szobájában. Éjszaka, mielőtt hazament, mindig betért a Mélypincébe. Élete dolgait Poldi bácsival szerette megbeszélni. Szalonnát evett, könnyű bort ivott hozzá. Utolsó estéjét is a Mélypincében töltötte, mielőtt nagybetegen bevitték a szanatóriumba.

Krúdy Gyula volt a Mélypince másik nagy törzsvendége. Krúdy mulatozásainak végén mindig a Mélypincében kötött ki. Előfordult hogy elálmosodott a magányos iddogálásban, akkor Poldi bácsi meghívta egy kis alvásra is. A fehérhajú kocsmáros saját ágyát vetette meg az írónak.

Nagy vendégkönyvben őrzi Poldi bácsi vendégei aláírását. Szép Ernő verset írt a könyvbe:

A derék Krausz Poldi

Olyan magyar, mint Toldi.

– – –

Jocó cigány emléke

Festők rajzoltak a könyvbe, muzsikusok néhány sornyi kottát írtak bele. A vastag emlékkönyvben betű, rajz és kottafejek dicsérik a Mélypincét. Sok szó esik ezeken a napokon egy öreg cigányról, Jocóról, aki híres alakja volt régebben a Tabánnak. A Mélypincében játszott évtizedeken át. Az volt a nevezetessége, hogy szívesebben muzsikált ingyen íróknak, mint pénzért másoknak. Amikor meghalt, kötetnyi cikk, nekrológ jelent meg róla. Emlékét azzal őrizte meg a Mélypince, hogy azóta is csak egy szál cigány játszhatott ott.

Külföldi lapokat mutat Poldi bácsi. Képek, cikkek a Mélypincéről. A városnál is bemutatta ezeket. Hivatkozott arra. hogy a Mélypince idegenforgalmi szempontból is fontos, amellett épülete műemlék, hiszen 1549-ből származik. Hiába, nem nyilvánították műemléknek, a többszáz éves házat a többi tabáni házzal együtt halálra ítélték. Hétfőn kirámolják az asztalokat, székeket s mire a stráfkocsik elindulnak a hídon át Pest felé, már dolgozni fognak a csákányok.

– – –

A Kakuk előkelő vendégei

Nemsokára költözik a Kakuk is. Híres magyar szobája, amelynek mestergerendáján sárga kukoricacsövek függnek, kissé távolabbra kerül. Itt nem bánatos senki. Talán azért, mert csak hat esztendő óta állt fenn itt a Kakuk. Igaz, hogy a hat esztendő alatt kevés olyan előkelő külföldi járt Budapesten, aki meg ne fordult volna a Kakuk-ban. A vendégkönyvben megtalálni Gusztáv Adolf svéd királyi herceg, Sauerwein híres francia újságíró, Olga Csehova és Harold Lloyd filmnagyságok aláírását. Most is gyakran állnak meg az idegenforgalmi autókárok, hozzák az idegeneket, hogy a Kakukban megismerjék az igazi magyar kocsma típusát.

Avar Mihály Kereszt utcai híres vendéglője is költözik nemsokára. Kicsit feljebb megy a Csend utcába. Az étlapokon már külön rózsaszínű cédula figyelmezteti a vendégeket, hogy hurcolkodás lesz.

Épp itt van a budai kucséber. Hát vele mi lesz? A kucséberek nem szeretnek átjönni a hídon.

-Nem is megyünk Pestre – mondja -, marad még Budán elég kocsma, majd azokba járunk.

(Egyébként azonnal panaszkodni kezd arról, hogy nagyon megromlott az iparuk. Az emberek nem játszanak ma már a kucsébernél. Nincs is új kucséber. Mi vagyunk még a régiek, ki bolond erre a pályára jönni?)

– – –

Búcsúzik a sramli is

Bagyikné híres kocsmája megszűnt már itt. Bagyikné elköltözött. Másutt főzi a jó halpaprikást. Albecker a Kereszt téren még nyitva van, de csak napok, vagy hetek kérdése, mikor szalad le a redőny az Albecker-vendéglő ajtaja előtt. Van valaki, aki nem ismeri a sramlizenekart, amely az Albeckernél játszik? A sramli is búcsúzik a Tabántól, télen már más helyiségben éneklik német, magyar vidám strófáikat.

Kenyerét veszti a Kereszt téri Albecker-vendéglő megszűnésével a lekísérő ember. Ősszel, télen, kora tavasszal lámpával állt a lekísérő a kocsma ajtaja előtt, várta a távozó vendégeket. Azokat, akik gyalog akartak lemenni a rosszul világított zegzugos utcák között, a lekísérő kísérte le. Őrá többé nem lesz szükség, a Tabánt rendezni fogják, mindenütt ívlámpák világítanak majd, nem fog senki megbotlani a hepehupás tabáni járdán.

 

LT.

Az Est, 1933. okt. 1.

Tabán, Kereszt tér 5.

Kereszt tér 5., Reisner Adolf sütőmester üzlete 1905. körül.

 

A ház a szerb egyházé volt, akkor már évtizedek óta pékek is laktak benne.  1907-ben adták el Halupszky István asztalosnak és kocsmáros feleségének, akik vendéglőt nyitottak a házban. Reisner Adolf elköltözött, a pékség minden bizonnyal megszűnt.

A házon jól látható a régebbi korokra jellemző le- és felhajtható ablaktábla, amely felső része véd a naptól és az esőtől, az alsó pedig pultként használható.

A kép eredetije: Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór cége, Fortepan 86748.

A tabáni népiskola épülete, a tabáni volt községháza

A tabáni népiskola épülete, a tabáni volt községháza, mely nemsokára lebontás alá kerül. A Tolnai VL felvétele.

 

A képen két épületet láthatunk, a Szarvas tér 9. és 8. számúakat. Mindkét ház a város tulajdonában volt, az általam talált információk szerint iskola, elöljáróság, bírói lakás, bíróság, anyakönyvvezetőség, üzletek, bírói lakás volt benne. Katolikus és ortodox rácok telepítették be a Tabánt, a katolikusok a Duna mellett, az ortodoxok feljebb. A két városrészt pont a Görög utca, a képen jobb oldalon lévő utca választotta el. Az ortodoxoknak is volt városházuk, az utca végén, a templomuk közelében. A Tabán Buda külvárosa volt, 1743. óta saját bírósága volt külön rác bíróval is. A hátsó épület timpanonjában Buda város címere jelezte, hogy középület volt.

 

A tizenkettes bíró háza

 

Mióta az Eskü téri híd fölépült, a Tabán városrész is gyökeres változáson ment át. A hatalmas föltöltés miatt sok ősi viskó eltűnt, s mert a főváros nagy darab területet kisajátított, hogy villáknak adjon helyet. A múlt hetekben az új elemi iskola számára leromboltak egy egész sereg apró házat s ha a monumentális épülettel készen lesznek, bontócsákány alá kerül a hajdani városháza is, amely most iskolául szolgál. Ennek a háznak nevezetes szerepe volt a múlt század derekán. Benne székelt a mindenható tabáni bíró, aki irgalom nélkül lehúzatta azt a mészárost és kereskedőt, akinek a fontja néminemű hiányosságot mutatott. A rendes porciója tizenkét pálca ütésből állott, el is nevezték tizenkettes bírónak. Az egyik bíró a negyvenes éve elején egy nemesembert veretett el a tulajdon mészárszéke előtt, meg is gyűlt miatta a baja, de József nádor, akinek kedves embere volt, megmentette a veszedelemtől. A régi városházának erkélyén az 1810. évi tűzvész emlékezete van megörökítve, mely alkalommal négyszáz ház esett a lángok martalékául. A tűz a Horgony utca egyik kádárműhelyében támadt s végigsöpörte az egész Duna sort a vízivárosi kapucinus templomig, ahol a szerzetes atyák teljes templomi ornátusban mentek elébe. A veszedelem nem is harapódzott tovább.

A ház erkélyének két oldalán egy-egy tábla van s azokon a következő felírás:

Das Feuer raffte 400 Häuser ins düstre Grab den 5. Sept. 1810.
A tűz 400 házat döntött a zordon sírba 1810 szept. 5.-én

Erzherzog Joseph rief aus der Asche Tabán zur Blüthe zum daseyn mich.
József főherceg a hamuból virulásra keltette a Tabánt és életre engemet.

Tolnai Világlapja, 1904. évf.

A veszedelem napja, a tabáni árvíz, 1875.

A Csekeő-ház a Duna partján, a régi Döbrentei tér helyén, 1875.

 

Vész, iszonyú pusztító vész angyala járt a múlt szombaton, június hó 26-án este a magyar főváros fölött. A kik szorosan a vész színhelyén nem voltak, csak egy nagyobbszerű nyári zivatart láttak, s nem is sejtették, hogy a szomszéd városrészben, egypár száz ölnyire tőlük, míly irtózatos mérveket ölt a veszedelem. S midőn másnap annak színheiyét meglátogatták, s a hallott és túlzottaknak vélt híreket a valóssággal összehasonlították s meggyőződtek, hogy az nem csak a híreket, de a képzelet túlcsigázásait is felülmúlta, megdöbbenve állottak a pusztulás nyomai előtt, melynek utcasorok, kőházak s egész sereg emberélet estek áldozatul. Az ember akkor érzi kicsinységét a természettel szemben, mikor annak elemei rendes egyensúlyokból kibillenve elszakítják fékeiket s hatalmukkal felülkerekednek rajta s az emberi alkotások szilárdsága, maga az emberi élet nevetséggé válik előttök és megsemmisül az egyenetlen harcban. Ha egy hatalmas tűzokádó, a föld belsejében forrongó örök tüzek kéménye kiönti láváját s Herkulanumot és Pompejit hamuba borítja – solvet saecla in favilla – hogy a századok eltemetett munkáját évezredek ássák ki a mélységből, a nagyság előtt rettegve némulunk el. De hogy egy szikrából, mely véletlenül gyúlékony anyagra esett, az orkán fuvalma által városokat elemésztő tűzvész legyen, abban nem tudunk megnyugodni. Ha egy fejedelmi folyam, mint a Duna, kilép medréből s nagy vidékeket iszapol el, gátakat rombol szét és falukat, városokat romba dönt, természetesnek találjuk: potentes potentes aqunt. De hogy egy futó nyári zivatarból, mely széltől fújt felhő volt imént, félóra alatt utcákat elsodró s az emberi élet százait megsemmisítő ár legyen, azt elhinni sem akarjuk.

Pedig ennek a látványnak voltunk elrémült tanúi e napokban. Néhány napi rekkenő, fojtó hőség után szombaton délután hat órakor, néhány tompa dörej jelenté a vész közelegtét. Egy sebes, futó zápor intőleg előzte meg a kitörést. Egy negyedóra múlva szokatlanul erős eső tört ki, legnagyobb erővel a budai hegyek közt, óriási jégviharral. A városban is sok helyt lapátolni lehetett a jeget, s a nyugotra néző ablakok üvegei százanként, csörögve hullottak az utcákra. Fél óráig tartott a vihar. De ez a félóra elég volt, hogy a pusztulás műve végbemenjen a város azon részeiben, melyek fekvésök s építésök módjánál fogva a veszedelemnek sokkal inkább kitéve – s úgyszólván a torkában vannak. Ha magas pontról, avagy csak a vár délnyugoti bástyáiról nézzük a Krisztina- és Rácvárost, egy teknőfenék gyanánt tűnik föl. A budai hegyek minden oldalról, a Svábhegy, a Naphegy, a János-hegy, eminnen a Gellért, a várdomb, úgy elzárják, hogy a víznek sehol sincs menekvése. Még a Duna felé is egy csekélyebb emelkedésű gerinc zárja el az utat előle. Egyetlen lefolyása a hajdan Paulus-, most Ördög-ároknak nevezett csatorna, mely egyrészben nyíltan, más részben a föld alatt s beboltozva, részint a városrész szennyének, részint a hegyi esők gyüledékének ad lefolyást a Dunába.

Rendesen elég tágas is, hogy e célnak megfeleljen, de rendkívüli esetben oly veszedelem okozója lehet, aminő nem állana elő nélküle. Mert ha a víz minden utcán, amerre nyílást talál, folyhatott volna, s minden oldalból és minden árokból a hegyek közül és a város utcáiból, nem az egyetlen Ördög-ároknak kellene szükségképp rohannia, a veszedelem közel sem lett volna akkora, mint most. Az Ördög-árok ellen már régóta hangos panaszok emeltetnek e veszélyes jellege miatt is, mely épen 38 évvel ezelőtt, 1837. pünkösd másodnapján hasonló pusztítással csapott ki partjaira, de főleg bűzhödtsége, rondasága miatt beboltozásán s némileg más irányba vezetésén évek óta dolgoznak már, a nálunk szokásos lassúsággal és határozatlansággal. E körülmény döntő befolyást gyakorolt a veszedelemre. A munkálatok miatt az árok egyes pontjain a szabad lefolyás némileg akadályozva levén, az egyszerre, irtózatos erővel lerohanó víztömeg megtorlódott, visszafelé ömlött, felfeszítette a boltozatot, vagy kitörve belőle, elborított mindent.

Egy félóra alatt a Krisztinaváros a Vérmezőtől kezdve az Alagútig s le az Attila utcán egy tengernek látszott. Képzelhetetlen, amekkora víztömeg gyűlt össze percenként e tekenőben. Felülről mind nagyobb és nagyobb mennyiségben rohant a Duna szélességével, de tízszer oly gyorsasággal, lent pedig nem volt lefolyása, míg gátjait el nem törhette vagy át nem hághatta. Az Ördög-árok megtelt, megtorlódott, helyenként beomlott, a Krisztina- és Rácváros közti, szemmel alig észrevehető emelkedés a vizet mégis fenntartotta úgy, hogy félóráig a Krisztinaváros teknője fenekén minden utca 3-4 lábnyira, helyenként egy ölnyire a legmélyebb pontokon még magasabb víz alatt állott.

S most vegyük hozzá e városrész utcái s házai nagy részének építését. Szűk, lejtős utcák, apró, gyönge házak, a szobák sok helyt mélyebben fekve az utcánál, az ablakok alig egy pár lábnyival az utca földje felett. Természetes, hogy az utcák íly vízállásának a szobákban hasonló felelt meg. A Rácvárosra valamivel később érkezett a veszedelem. De aztán annál nagyobb volt. Az Ördög-árkot – mely itt beboltozva, a föld alatt áll, s egész hosszában házak vannak fölébe építve – több ponton beszakította a víz rohama, a boltozat beroskadt, s ami fölötte állott, utca vagy ház, utána.

Hogy a házak beomlása, a szobákba betoluló öles vizek mennyi érték pusztulását vonták magok után, ki tudná azt felszámítani? Mennyi emberéletet? Még az sincs tudva. A viharkor mindenki házába húzódik, ott véli legbiztosabbnak magát, s mikor a veszély már megérkezett, sok helyt nem volt idő a menekülésre. Sokakat valószínűleg elsodort az ár, s majd csak napok, hetek múlva fogja fölvetni a Duna valahol, e jó öreg víz gondoskodni szokott, hogy az elveszetteket a soká keresők végre is megtalálják!

Akiket el nem sodort az ár, azokból sokakat a víz iszapjából, a romok közül vettek ki. Szombat lévén, sokan voltak a hegyek közt a zöldben. Azok közül is esett elég áldozat. A vihar, mely egész szőlőket, földestől, tőkéstől a völgybe sodort, mely nagy fákat tövestől tépett vagy tördelt ki, mely öt-tíz mázsás köveket mint egy forgácsot ragadott magával alá, hogyne bírt volna az emberekkel? Hidakat vitt el, kocsikat, még vasutakat is döntött fel, a fogaskerekű vasút gépezetét szétrombolta, pályáját egypár hétre járhatatlanná tette. A rombolás részleteiről külön helyen vesznek olvasóink tudósitást. Az egésznek képe s okai ezekből is tisztán felfoghatók. Valóban, az ember jó órájában elfeledkezve a természet erejéről, s könnyelműen elmulasztva védelemről gondoskodni annak ellenséges hatalmai ellen, csak magát okolhatja a vész óráján. Íly építkezés mint nálunk még egész városrészekben, íly nyomorult alkotmány, mint ez a szerencsétlen Ördög-árok, íly szabályozatlan utcák, mint a Rác- és Krisztinavárosáé, ugyan mire vezethetne mindez egyébre íly veszedelemnél? De vajon okulunk-e valaha?

-á-r-

Vasárnapi Újság, 1875.

Életmentők a tabáni árvíz idején, 1875.

A Mauksch-ház a Tabánban, a Fő utcán, a régi Döbrentei tér helyén, 1875.

 

Életmentők

A budai felhőszakadásról és annak pusztításairól az első kerület igazgatósága részletes jelentést nyújtott be a polgármesternek, terjedelmesen rajzolva a borzasztó katasztrófa pusztításait. A jelentés fölsorolja azokat is, kik a legnagyobb veszedelem idejében saját életük kockáztatásával siettek fenyegetett embertársaik életének megmentésére, így Fleischmann Ignác zabkereskedő a krisztinavárosi „Nádorhoz” címzett, vízzel egészen megtelt ház földszintes lakásaiból lepedő segítségével hét embert az első emeletbe kimentett. Folner Jakab vendéglős egymaga a „Nádor”-nál három embert a vízárból kiszabadított. Grabois Károly a budai lóvonatú vaspályaállomás főnöke a vízár által már jó távolba sodort szobaleányt a legnagyobb veszélynek közepett kiszabadított. Babits Jakab koronaőri hadnagy 30 koronaőrrel már a vész kezdetén a veszélyeztetett Attila utcába sietett és csónak segélyével számos emberéletet mentett meg a bizonyos haláltól. Pleyer Ede ügyvéd két koronaőrrel a Virág utcai és Attila utcai házakból életének kockáztatásával több emberéletet megmentett. Szabó József orvostudori jelölt, Petkó csavargőzösi vezénylő, Müller Lajos, Spitznagel Péter, valamint egy honvédzászlóaljbeli Ráth Mór nevezetű honvéd, együtt az 567. sz. tabáni házból 26 embert mentettek ki. Schung Ferenc és Antal testvérek az Attila utcai 656. sz. ház lakosait kiszabadították. Catry svábhegyi fogaskerekű vaspályai igazgató személyzetével a krisztinavárosi állomáson volt vagy száz főre menő embert intézkedései által a veszedelemtől megóvta, és végre Radányi gőzhajózási kapitány, Bogisits István, Pejakovits Szilárd, Gertol János és Schlezák Ferenc az Attila utcában veszélyeztetve volt lakosok segítségére siettek, s több embert a vízbefúlástól megmentettek. Működtek közre még többen is, mint például Bartel, ki a Csekeő-féle házból Malesevits ügyvéd nejét és még másokat csónakon kimentett, valamint egy ismeretlen nevű fürdőszolga, de fájdalom, mindkettő a Rácfürdő alatt elvonuló Ördög-árok boltozatának bedőlése alkalmával a lábuk alatt beszakadt boltozattal együtt a vízár által elragadtatván, annak áldozatai is lettek.

Fővárosi Lapok, 1875.

Arcanum Digitális Tudománytár