István főherceg fogadása a pesti Duna-parton, 1848.

István főherceg fogadtatása a pesti parton, 1848. április 19.

 

István főherceg fogadtatása a pesti parton.

 

Szeretteink immár körünkben vannak. Tegnap esti hét órakor érkezett meg Bécsból a Nádor-gőzösön István nádor, s fogadtatása méltó volt a nemzet irántai szeretete s tiszteletéhez.

Míg mi itt a nemzet, a nép jogai és szabadsága mellett fölkelve virrasztó oroszlánkint őrködtünk s hazánk jobbjai az ország szélén hasonlót cselekvének, addig István a bécsi bürokrácia sárkányának kemény agyát törte, addig ő Hunnia rabláncait sikerrel oldozgat.

Magyarország koronájának élő gyöngye, melynek lénye késő századokra fog átsugárzani, szeretett főhercegünk üdvözletére tömegesen állt ki a nép Dunánk széles partjaira s várva-várta kedveltje megérkezését. Az idő szokatlanul kedvezett az ünnepies fogadásnak. 7 órakor sűrű ágyúdörgések hirdeték a herceg jövetelét. Harsány éljenek zengtek mindenünnen. A parton egy választmány fogadá Őfönségét s ennek szónoka, Rottenbiller, következőleg üdvözlé őt:

– Üdvözlégy fönséges úr, Magyarország nádora, kir. helytartó, elfelejthetetlen dicső atyának nagy fia! Üdvözlégy mint a XIX. század s a haza szívének szülötte! Ki a kor igényeit s a nép kívánságait fölfogva azok valósításában oly buzgón törekedtél. Midőn körünkből távozál, még a szolgaság bilincsei nyomtak, most íme mint szabad nép állunk előtted. Ne várd, hogy hálánkat szavakban nyilvánítsuk, ettől hangosan dobog szívünk s örömittas arcaink és könnyeink mutatják azt. Isten áldja meg minden léptedet, hogy azt, ami a haza s nép boldogítására oly szép sikerrel megkezdetett, dicsően bevégezhessed. A magyarok Istene áldja meg a hazát mindig ily nádorral. Főherceg István, Magyarország nádora, éljen! – és számos ezernyi torok zengé utána az éljent.

István:

– Uraim! Köszönöm Buda-Pestnek irántam nyilvánított szíves tiszteletét, legyenek meggyőződve, miképpen valamint eddig volt, úgy ezentúl is fő törekvésem leend a hazának erőm szerinti boldogítása, s biztosan reménylhetjük, hogy amit oly dicsőn megkezdettünk, a rend, csend, egyetértés – és az Úristen segítni fog azt tökéletesen véghezvinni.

A mély csendben elmondott hangos szavakra ismét harsány éljenzések következtek, míg a szeretett herceget egész lakáig kísérték. Este a város fénytengerben úszott.

 

Nemzeti Újság, 1848.

Arcanum Digitális Tudománytár