Nagykanizsa, Városház utca

Nagykanizsa, Városház utca, múlt század eleje.

 

Nagy-Kanizsa, ném. Grosz-Kanischa, horv. Velika-Kanisa, magyar mv., rendezett tanácscsal, Zala vármegyében, Pesthez 30 mfldnyire a Fiuméba vivő országutban; posta helyben. Két részre osztatik, u. m. Nagy- és Kis-Kanizsára, s a két várost egy széles mocsár választja el. Népessége 9836 lélek, kik kevés óhitüeken, protestansokon, s 1500 izraelitákon kivül mindnyájan r. katholikusok. Van itt r. kath. és óhitü parochia, synagóga, kathol. kisebb gymnasium a piaristák alatt, kir. tanitó-képző-intézet, jó izraelita tanoda, több szivargyár és igen számos kézmüves. E város felette élénk, mert Pest és Horvátország, ismét Bécs és Slavonia, s Bosnyákországok közt feküdvén, kereskedése nagy fontosságu; sertés-, gabona-, marhavásárai felette híresek, s a törökországi sertések, ökrök mind itt mennek keresztül; ezenkivüli majd csaknem egész Somogy innen veszi a gyári és gyarmati árukat. Van k. sóháza is. A város feje egy uradalomnak, melly Batthyáni Filep herczegé, s helyben van majorja 220 5/8 hold szántófölddel, 586 6/8 h. kaszállóval, 374 4/8 hold magánylag használt legelővel, a többi legelő közös levén a várossal, és a sánczi urasági majorral is. – Első épitője Kanizsának a Kanisay család volt, később Nádasdy kézre jutott, kitől Maximilián megcserélvén, ide várat épittetett, s annyira megerősítette, hogy abban az időben egész nyugoti Magyarországnak fő védbástyája vala. Azonban a törökök egyszer elfoglalván 90 évig birták, s csak 1690-ben vehette vissza Batthyáni Boldizsár capitulatio mellett. Mostan az 1702-ben lerontott várnak csak a posványok közt lehet maradványait látni.

Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára, 1851.

_____

Sztrichnines szerelmesek.

Nagykanizsán, mint levelezőnk telegrafálja, ma délben egy Budapestről szökött szerelmespár akart életének véget vetni. A szerelmesek Kopp József újpesti gyógykovács és háztulajdonos és Schmidt Ferenc újpesti korcsmáros 28 éves felesége. Kopp József nős és két gyermek atyja, de azért mégis viszonyt kötött a korcsmárosnéval. Sokáig tudták eltitkolni a viszonyt, de végre rájött az asszony és a korcsmáros is, s a felfedezésnek nagy botrány lett a vége. Néhány nap előtt Kopp József és Schmidt Ferencné eltűntek Újpestről, de eltűnésüket családjuk nem jelentette be a rendőrségen. Ma a két család a nagykanizsai rendőrségtől azt a távirati értesítést kapta, hogy a szerelmesek egyik fogadóban sztrichninnel megmérgezték magukat. Nem haltak ugyan meg, de a kórházban, ahová a szerelmeseket bevitték, nem bíznak felgyógyulásukban.

Pesti Napló, 1894. okt. 19.

 

Manapság: