Sándor János székely kormánybiztos nyaralója, Szováta

Sándor János székely kormánybiztos nyaralója, Szováta, Maros-Torda vármegye, 1905k.

 

Sándor János mint ősi székely főnemes család sarja 1860. november 14-én született Marosvásárhelyen, ahol atyja, csíkszentmihályi Sándor János királyi ítélőtáblai bíró volt. Gimnáziumi tanulmányait Marosvásárhelyen végezte, azután katonai pályára készült a bécsi katonai műszaki akadémián. majd jogot végzett a budapesti egyetemen. 1882-ben Maros-Torda megyében szolgabíró lett, később pedig főispáni titkár. Huszonnyolc éves korában alispánná választották meg. két esztendő múlva pedig kinevezték Kis-Küküllő megye főispánjának, később pedig Maros-Torda megye és Marosvásárhely élére állították mint főispánt. Széll Kálmán kinevezte a belügyminisztérium kodifikáló osztályának tagjává. Gróf Tisza István első miniszterelnöksége alatt a belügyminisztérium politikai államtitkárává neveztette ki. Már 1901-ben bejutott a képviselőházba mint a nagyszöllősi kerület képviselője. 1906-ban a szabadelvű párt bukása után visszavonult és Erdélyben mezőkapusi birtokán gazdálkodott. Az 1910-i választások után mint a dicsőszentmártoni kerület képviselője újra bejutott a házba, Tisza István második kormányelnöksége alatt pedig 1913-ban belügyminiszterré nevezték ki. Sándor János Tisza István legbizalmasabb környezetéhez tartozott, akihez különben sógorsági viszony fűzte. Tisza meggyilkolása után Erdélybe költözött, ahol mezőkapusi birtokán gazdálkodott.

Darányi miniszter a Székelyföldön.
Székelyudvarhelyről táviratozzák: Darányi földmívelésügyi miniszter ma reggel hét órakor Marosvásárhelyről kocsin Nyárádszeredára ment, ahová éppen hetivásár idején érkezett. Az egybegyűltek Kovács Elek jómódú kisgazda vezetésével népes küldöttséget menesztettek a miniszterhez. Darányi a küldöttséghez intézett válaszában kifejtette, hogy azért jött személyesen a Székelyföldre, hogy mindent színről-színre lásson, minden kérelmet és panaszt meghallgasson s reméli, hogy Sándor János miniszteri megbízottal karöltve sikerül a székely nép érdekeit előmozdítani, hangoztatta azonban, hogy a székely kisgazdáknak is lépést kell tartaniok a mezőgazdasági haladással. A miniszternek ezután Adorjáni Károly és Miklós székely gazdák ügyes beszéd kíséretében több kérelmet terjesztettek elő. Darányi miniszter innen Szovátára ment, ahol Illyés Lajos földbirtokos mutatta be a meleg sós vizéről nevezetes Medve-tavat s a szépen fejlődő szovátai fürdőt. Szovátáról a miniszter mihamar Udvarhely megye területére ért. A megye határán Hollaky Artúr főispán, Damokos Andor dr. alispán, Orosz Lajos kamarás, Ugron Zoltán, Sperker Ferenc és Daniel Lajos birtokosok fogadták. A miniszter Parajdon rövid időre megállapodott s több küldöttséget fogadott. Útközben is sokan kérnek kihallgatást a minisztertől, aki maga is sok székely embert, asszonyt, fuvarost az úton megállít s kikérdezi őket sorsuk felől. A miniszter este hat órakor Székelyudvarhelyre érkezett s Hollaky főispánnál szállt meg.
Budapesti Hírlap, 1902. okt. 30.
Arcanum Digitális Tudománytár

__

A székely kormánybiztos működése.
Sándor János főispán, az újonnan kinevezett székely kormánybiztos üdvös működésének máris van eredménye. Az új kormánybiztos fölterjesztésére Darányi földművelési miniszter tízezer korona értékű nemes baromfit osztat szét Kis-Küküllő vármegyében a kis-küküllői gazdasági egyesület útján, hogy a baromfitenyésztés lendületet nyerjen s ezáltal a székely nép kereseti forráshoz jusson. A gazdasági egyesület Dicsőszentmártonban baromfitelepet is létesít.
1902

Manapság: