Vágváralja és a Vágvár a múlt század elején.

Vágváralja és a Vágvár a múlt század elején.

 

/Vágváralja/ Podhrágy, tót falu, Trencsén vmegyében, Beszterczéhez 1/2 óra, a beszterczei meredek kőszálon álló régi várnak tövében, a Vágh jobb partján. Lakja 486 kath., 8 zsidó. Ékesiti a gr. Szapáry hegyoldalban épült csinos rézzel fedett vár-kastélya. Ebben lakik a podhrágyi plebánus is, és az isteni szolgálatot az udvari kápolnában szokta végbevinni. F. u. b. Balassa, gr. Szapáry. Ut. p. Zsolna.

Besztercze (Vág), tót m. v., Trencsén vgyében, a Vágh vize balpartján. Nevezetességei közé tartozik a régi góth izlésre épült kath. paroch. templom, rézzel fedett toronnyal; a Vághon lévő híd, melyen b. Balassa részére vám szedetik és a zsidónak nagy synagógájok sat. A várason keresztülfolyó Rieka patak két 4 kerekű malmot hajt. Határa hegyes völgyes, és sokat szenved a Vágh kiöntéseitől. Lakosai közt, kik 1939 kath. és 254 zsidókra mennek, igen sok mesterember, és nemes személy találtatik, legtöbb van fazekas, azonban mind ezek mezei munkát is folytatnak. A régi Beszterczei vár északra mintegy 1/2 órányira fekszik a várostól, egy a Vágh partján felemelkedő, nem megmászhatatlan kőszikla tetején, honnan a kies Vágh völgyére felséges kilátás esik. Ezen várnak már régenten a Balassa família örököse volt, s most is az, de gr. Szapáry nemzetséggel megosztva, s feje egy 26 helységből álló uradalomnak. A vár alatt fekszik Podhragy nevű helység, melyről alább bővebben. Ut. p. Zsolna.

(balra, nem látszik a képen) Orlove, tót falu, Trencsén vmegyében, Zsigmondháza, s Beszterczével majd csaknem általellenben a Vágh jobb partján. Számlál 350 kath., 6 zsidó lak. Ékeskedik b. Balassa kastélyával. F. u. b. Balassa, gr. Szapáry.

Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára, 1851.

__

Háromnegyed órányira Predmértől a Vág ismét két meredek hegy közé szorul. A jobb oldalon fekvő hegyet a hatalmas Podmaniczkyak által lakott podhragyi (némelyek által vágbeszterceinek nevezett) vár tornyai koszorúzzák. Lent a vár alatt a hegy oldalában fehérednek Balassa báró s Ulmann kastélyaik. A Podhragy átellenében levő sziklába vágott meredek utat áthaladva egy kanyarulaton a magas Podmanin hegye alatt fekvő teplai postaállomásra érünk, innen pedig egy negyed óra alatt Vágbeszterce mezővárosába, melynek 1409-ben épült egyházának bal falába három régi márvány sírkő van befalazva, melyek egyikén a hatalmas Podmaniczky Rafael életnagyságban van kivésve, a kettőnek egyikén Balassa Zsigmond, másikán pedig neje, a lengyel hercegnő, Zborovska. Az oltárok egyikének tiszta alabástromból csinált, és a podhragyi várból idehozott előasztala (antipedium) szinte egyike említésre méltó régiségeinknek.

Besztercéből kihaladva egyszerre egy domb rekeszti el azon völgyet, melyen eddig az országút kanyarult, mert a Vág most kelet felé irányozza folyását. Míg a Besztercén túl emelkedő dombon halad az utas, addig szemeit a túlparti panorámán legeltetheti: keskeny völgy, környezve magas, erdőkkel fedett hegyekkel, alattuk a Vág vize kanyarul, melynek jobb partján egy kiálló emeltebb dombon a Balassa Zsigmond által épített nagyszerű kastély, Zsigmondháza (másképp Orlove) áll, melynek számos szobáiban szintén némely régiségek őriztetnek.

Vasárnapi Újság 1855.

 

Manapság: