Őfelsége látogatása Veszprémben, 1857.

Veszprém, püspöki (azóta érseki) palota 1900k.

 

Őfelsége látogatása Veszprémben, 1857.

 

Veszprém, aug. 13.

Ma reggeli 7 órakor következett be a legmagasb elutazás a gróf Festetics palotából Keszthelyről Veszprémbe, két bandérium: gróf Festeticsé s Baranya megyeé kíséré az Uralkodót a kikötőhelyen horgonyzó ünnepileg zászlókkal fölékesített „Kisfaludy”-gőzösig, mialatt Öfelségét az utcákon a legjobb akaratú búcsúüdvözletekkel zajgá körül a nép.

Egy, a kikötői hídhoz közel állított ízlésteljes pavilon alatt szállt Őfelsége a legmagasb környezettel, s a zalai határig legmagasb kíséretül szolgáló nemesi küldöttséggel a hajóra: halászcsolnakok rajongák eleinte a gőzöst körül, s egy ideig igyekeztek vele versenyt tartani, míg az egész erejéből el nem sietett.

A legmagasb utat Füredre a zalai s a szemközt fekvő somogyi part kitűnőbb pontjairól örömlövések kísérék – a magasb hegycsúcsokon óriási zászlók lobogtak -, az ünnepileg díszített badacsonyi, fülöpi és tihanyi kikötőhelyeken, valamint a Keszthellyel szemközt fekvő Balatonberény és Balatonkeresztúr helységekben a környék összes lakossága ünnepi ruhákban volt a parton felállítva, Őfelségének harangok zúgása közben hódolatát bemutatandó.

A szántóti puszta előtt, Somogy megyének legközelebb fekvő helyén egy gallyakból összeállított, sokszínű lobogókkal gazdagon díszített gúla állt.

Fél 12 órakor a tihanyi sziklákról egy mozsárlövés jelölé a hajó közeledését, nemsokára azután a tihanyi hegykúpnál kanyarodott az be, s negyed 1 órakor horgonyt vetett a balatonfüredi kikötőhely előtt, mialatt egy leánykar a néphymnust éneklé.

A kiszálló hídfőnél felállított diadalkapunál Őfelségét a szentmártoni főapát őméltósága egy beszédben a legalázatosabban üdvözlé, s aztán az ünnepileg díszített, a várakozó néptömeg által sűrűn ellepett sétányra, a savanyúvíz átnyújtása után pedig az új fürdőházhoz kísértetett.

Rövid tartózkodás után a legmagasb út folytattatott. Zala megye főnöke a számosan képviselt nemesi küldöttség kíséretében Őfelségének egy Aracsnál – mint Zala megye határánál – felállított diadalív mellett mutatá be legalázatosb hódolatát.

Veszprém megye szemközt fekvő határán egy óriási sziklakapu tűnt fel falombbal díszítve, jelvényéül ezen sziklaalapon fekvő hegy- és erdődús áldott megyének. Itt annak főnöke, Pichler Adolf cs. k. hely tartósági tanácsos a veszprémi járás szolgabírájával mutatta be legalázatosb hódolatát.

Veszprém megye hódolatát Markl Ferenc székeskáptalani prépost adta elő. Az enyingi járásnak jó gyakorlatú lovasokból összeállított bandériuma, Balogh földbirtokos által vezetve Őfelségét a Veszprémhez közel fekvő kis erdőig kíséré, hol Tolna megyének egy más, Molnár és Pócsa földesurak által vezetett bandériuma által felváltatott.

Maga a város bemeneténél egy, a város községe által ízlésteljesen elkészített diadalkapu állt ezen nagy betűkben látható üdvözlettel:

„Üdvöz légy diadalkoszorús Fejedelme Hazánknak!

A hír s szív lapján fénylik örökre neved.”

Míg egy másik (a székeskáptalané) a fölmenetet a várba, végre egy igen szép stílben épült harmadik diadalkapu (a veszprémi püspök Ranolder János őexcellenciája által állítva) a bemenetet a székesegyház-piacon fekvő püspöki palotába mint a legmagasb szállásba jelölé. Az összes utcák egész hosszában, melyeken a csász. menetnek el kelle haladnia, zászlók-virágokkal és gazdag kelmékkel voltak díszítve, ki az utcákon el nem fért, a rögtönzött emelvényeken foglalt helyet, szintúgy az ablakokban, melyeket különösen a szép nem előkelő öltözékekben választott ki magának.

Fél 2 órakor az összes harangok zúgása s az azokat kíserő mozsárlövések hirdeték, hogy a legmagasb menet a város határához közelg, miután Őfelsége az előbb említett városi diadalkapu előtt a polgármester s a községi képviselet által a legtiszteletteljesebben üdvözöltetett, 2 órakor az örömzajló néptömeg közepett közvetlen a legmagasb szálláshoz közel fekvő székesegyházba ment. Ünnepélyes áldás után Őfelsége a püspöki rezidenciába ment, mely előtt a Schwarzenberg hg. ezred 4. zászlóaljának gránátos százada a szász vértesek ezredi zenekarával volt díszőrségül felállítva.

A közvetlenül azután következő legalázatosb bemutatásoknál legelőbb Ranolder püspök úr őméltósága volt szerencsés melegérzelmű szavakban Veszprém városa, Veszprém megye, s oly nagy kiterjedésű egyházmegyéje összes lakosságának hódolatát Őfelsége lábaihoz tehetni.

Erre a cs. k. főudvari méltóságok, a nemesség, a kat. papság, a cs. k. hivatalnokok bemutatása következett, mely utóbbiakhoz Somogy, Tolna és Győr megye hivatalnokai, valamint az igazság- és pénzügyi hatóságok főnökei e vidékekből csatlakoztak, továbbá a községi képviselet bemutatása, melynek élén a polgármester egy legalázatosabb beszédben fejezé ki Veszprém városának hálaérzeteit azért, hogy a legmagasabb látogatás szerencséjében részesült, végre Tolna megyének egy, a tolnai prépost, Pesti József által vezérlett hódolati küldöttségét s Győr megyének egy, Deák fölszentelt püspök s Novák kanonok s győri városi lelkész által vezetett küldöttségét.

Ezen bemutatások végével Őfelsége a püspöki palota előtt összegyűlve várakozó községi elöljárókat szerencsésíté legmagasb jelenléttel, hol a tolnai bandérium is, az ezen megyei kevéssel előbb elfogadott hódolati küldöttség kiegészítéséül, fel volt állítva. Végül még a somlyói szőlőbirtokosok részesültek azon magas szerencsében, miképp egy igen szép mívű s csinosan kiállított hordócskában, elhírhedt borukból egy akót Őfelségének legalázatosabb hódolati adományul átnyújthattak.

A legmagasabb ebéd alatt, melyre minden osztálybeli számosabb honoratiorok voltak meghíva, a szász királyvértesek ezredi zenekara játszott.

Az ebéd végével Őfe1sége a cs. k. hatóságokat mint a veszprémi megyei s az ugyanazon épületben levő szolgabírói hivatalt s a megyei s úrbéri törvényszéket részletes megszemlélés alá venni, végre a kórházat s egy, a megyéspüspök úr által alapított leánynöveldét legkegyelmesebben meglátogatni méltóztatott.

Este a város legünnepélyesebben ki volt világítva, ismét legnagyobb fényt fejtettek ki az Őfelsége által a bevonuláskor érintett útvonalak, míg a város bejárásánál levő nagy vásárpiac egy népünnep alkalmából az Őfelsége legmagasabb jelenléte fölött örvendő nép élénk gyűlhelyévé alakult át.

Annak négy végén egy-egy, 6 ölnyi magasságú s számos lángok visszfényében pompásan tündöklő piramis állott, kölcsönösen összekötve a színes golyók sűrű sorával, melyek közt ismét nagy csillagok ragyogtak, a hely közepén pedig amaz állandó karvilárok egyike volt, miket az itteni izraelita cultus-község a mai magas ünnepély maradandó emlékéül három különböző helyen állított fel, s melyek egyszersmind Veszprém városának hasznos szépítését képezendik. Az oldalhomlokzatok egyikén állott a vörös-fehér oszlopokon nyugvó császári sátor, melynek átellenében két emelkedett pontról, a Császári Pár kivilágított névjegyei tündöklöttek.

A sűrűn ellepett piac, szép feldíszítésében s a nép vidám magaviseletével különösen érdekes látványt nyújtott, ezenfölül a püspök úr bőven gondoskodott étel s italról, már délután egy nyársra húzott ökör több ürükkel együtt tevé körsétáját, s néhány hordó bor a nép szemében kedvezőleg fogadott melléklet volt.

A városkivilágítás legmagasabb megszemlélése alkalmával Őfelsége ezen helyet is legmagasabb jelenlétével szerencséltetni méltóztatott, s az őt fogadó örömkiáltásokból ismételve meggyőződhetett arról, hogy minő örömmel tölti el a legmagasabb látogatás Veszprém városa s Veszprém megye lakosait.

Méltólag zárta be ezen estét egy Veszprém városa polgárai által rendezett fáklyásmenet, mely szinte 600 fáklyából állván a Városház térről a várba, a legmagasabb szállás elé vonult, s melyhez a nép csatlakozott.

A mai legmagasabb utazás közben Őfelsége Lovas faluban több, csak legújabban leégett házat vett észre, s a szerencsétlenség által sújtott lakosoknak a megyefőnök által tetemes segélyösszeget méltóztatott ajándékozni, hasonlóképp már különböző helyeken Őfelsége a Császár több segélyreszorult jótékonysági intézeteket legkegyelmesebben tetemes összegekkel megajándékozni méltóztatott a közjóra üdvös működésük előmozdítása végett.

 

Budapesti Hírlap, 1857. augusztus 18.

Arcanum Digitális Tudománytár